"Om Vasundharaya Vidmahe Bhutadhatraya Dhimahi Tanno Bhumih Prachodayat"

Corinne Ko tree